Karrier Job

Általános szerződési feltételek – Felhasználók részére

Üdvözöljük a Bán Zsolt ev. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.karrierjob.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

 • A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy
  a Szolgáltató megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató elérhetőségéről, és
 • az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.
 • A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.
 • A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy
 • a Szolgáltató megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató elérhetőségéről, és
  az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A Szolgáltató adatai

Név: Bán Zsolt ev.
Székhely: 6237 Kecel, Ifjúság utca 13.
Képviselő neve: Bán Zsolt
Adószám: 67035748-1-23
Számlaszám: 11773322-01730597
E-mail cím: info@karrierjob.hu
Telefonszám: +36 30 364 4789

2. Felhasználási feltételek

2.1. FELELŐSSÉG

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Szolgáltatók oldalaira vezetnek. E Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles venni, és az szerint eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.karrierjob.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás

3.1. JELENTKEZÉS

A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció és jelentkezés nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Honlapon keresztül – a konkrét Álláshirdetésre – történő jelentkezés azonban jelentkezéshez kötött.

Felhasználó jelentkezni az alábbi módokon tud:

JELENTKEZÉS A HONLAPON

A jelentkezéshez a Felhasználónak továbbá el kell fogadnia, a Szolgáltató jelen ÁSZF-jét valamint az Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató. Felhasználó, a jelentkezés során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a jelentkezésnek.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakkal kapcsolatos direkt marketing célú megkeresésekre fel-, illetve leiratkozás a Szolgáltató kapcsolat oldalán érhető el, mely oldalon a jelentkezés során használt e-mail címmel kell üzenetet küldeni a Szolgáltató részére.A jelentkezés sikeréről a SZOLGÁLTATÓ e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapra történő látogatást követően nem jelentkezet egy állásra sem, úgy lehetősége van a jelentkezéssel egy adott Álláshirdetésre történő jelentkezés során is.

Felhasználó vállalja, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

JELENTKEZÉS TÖRLÉSE

Felhasználó jogosult a jelentkezését bármikor törölni a Szolgáltató info@karrierjob.hu e-mail címre küldött üzenettel, illetve a Honlapon való kapcsolat oldalról küldött üzenettel a Szolgáltató részére „Törlöm a jelentkezésem” üzenettel. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a jelentkezés törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3.2.1. Böngészés az Álláshirdetések között
A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.

3.2.2. Felhasználói jelentkezés kialakítása
A Honlapon történő jelentkezésre minden álláshirdetés alatt megtalálható felületen van lehetősége. A Honlapon az alábbi adatokat kell megadnia, annak érdekében hogy személyes jelentkezése teljesebb legyen, ezáltal az Álláshirdetők átláthatóbb legyen
Alap adatok menüpont

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Melyik megyében kíván dolgozni
 • Fizetési igény

Az alapadatok körében Felhasználónak továbbá lehetősége van a Honlapra feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát is doc, docx, vagy pdf formátumban, melynek kereshetőségéről a Felhasználó dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak a Felhasználó által megadott adatok között tudnak keresni.
A „Vagy” gombra görgetve illetve a Honlap alján található felületen a lehetősége van a Felhasználónak a Kiterjesztett űrlapot kitölteni és az így megadott részletezett jelentkezését elküldeni.

Kiterjesztett űrlap adatai:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Születési dátum
 • Születési helye
 • Aktuális tartózkodási helye
 • Nettó bérigény
 • Kiegészítő tanulmányok (Pl.:OKJ)
 • Szakmai múlt
 • Az Ön tapasztalata
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Nyelvtudása
 • Számítástechnikai ismeretek
 • Nyelvtudás mértéke
 • Nyelvtudás leírása egyéb esetén
 • Mikor tud munkába állni?
 • Egyéb készségek
 • Van B kategóriás jogosítvány?
 • Van vezetői gyakorlata?
 • Személyiségi jellemzők
 • Hobbik
 • Foglalkoztatás jellege
 • Egyéb ami Ön számára fontos

3.2.3. Állásposta szolgáltatás

Az Állásposta szolgáltatásunknál, a Felhasználónak lehetősége van beállítani, hogy hasonló ajánlattal igényli-e az álláspostánkat az általa jelentkezésnél megadott e-mail címre.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: H-6237, Kecel Ifjúság utca 13.
Telefonszám: +36 30 364 4789
E-mail: info@karrierjob.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

4.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 04. 01.

Általános Szerződési Feltételek – Álláshirdetők részére

Üdvözöljük a Bán Zsolt ev. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.karrierjob.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető álláshirdető, toborzás, fejvadászat szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Munkaadó) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a Szolgáltató illetve az Munkaadó az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az Munkaadók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Munkaadók adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, és 8 évig megőrzi.

Munkaadó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai
Név: Bán Zsolt ev.
Székhely: 6237 Kecel, Ifjúság utca 13.
Képviselő neve: Bán Zsolt
Adószám: 67035748-1-23
Számlaszám: 11773322-01730597
E-mail cím: info@karrierjob.hu
Telefonszám: +36 30 364 4789

A megrendelőknek, regisztrált Munkaadóknak (továbbiakban: megrendelő, vagy Regisztrált Munkaadó) a Bán Zsolt ev-vel (továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni –- kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2. Felhasználási feltételek

2.1. FELELŐSSÉG

Munkaadó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Munkaadó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Munkaadó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Munkaadó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Szolgáltatók oldalaira vezetnek. E Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Munkaadó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Munkaadó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Munkaadót terheli a felelősség.

Amennyiben a Munkaadó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából nem engedélyezett, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Munkaadónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.karrierjob.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Munkaadó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Munkaadó által megadott/feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Szabályzat, Adatvédelmi irányelvek, Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás.

3.1. HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató a Honlapon több szolgáltatási formát is kialakított az álláskeresők (a továbbiakban: „Álláskeresők”) és a Munkaadó közötti közvetítésre.

 • Az Munkaadó által megrendelhető munkaerő közvetítés, toborzás és előszűrés, fejvadászat szolgáltatás.
 • Az „önéletrajz szolgáltatás” keretein belül lehetőséget biztosít, hogy az Álláskeresők által, a Honlapra és az állásokra való jelentkezésekre feltöltött önéletrajzok között válogathasson.

a. munkaerő közvetítés, toborzás, előszűrés, fejvadászat szolgáltatás

 • A munkaerő közvetítés esetén az Munkaadó hirdetése a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül (Szolgáltató árjegyzékében meghatározott díj ellenében), az Álláskeresőnek a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre.
 • A munkaerő toborzás és előszűrés esetén az Munkaadó hirdetése (Szolgáltató árjegyzékében meghatározott díj ellenében) a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, majd az áttükröződik a Szolgáltató szerződéses partnerei állásportál weboldalaira. Az Álláskeresőnek a Honlap és a Szolgáltató partner weboldalai igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre. A hirdetés a Szolgáltató nevében és adataival történik. A Szolgáltató és Munkaadó között előre egyeztetett kérdések alapján a Szolgáltató előszűri a jelentkezőket, melyeket megfelelősség esetén továbbít Munkaadó részére.
 • A fejvadászat esetén az Munkaadó igénye alapján a Szolgáltató által létre hozott hirdetés (Szolgáltató árjegyzékében meghatározott díj ellenében) a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, az Álláskeresőnek a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre. Továbbá Szolgáltató egyéb csatornákon keresztül toborozza a megfelelő jelölteket.

b. Önéletrajz szolgáltatás

Az önéletrajz szolgáltatás keretén belül a Szolgáltató az Álláskereső által a Honlapra feltöltött adatokból létrehozott, ún. „adatbázisban” szereplő adatokhoz biztosít hozzáférést a Munkaadó számára, a Szolgáltató árjegyzékében meghatározott díj ellenében. A Munkaadó a szerződéskötést, és az adatellenőrzést követően kapja meg a jogosítványt, hogy az önéletrajzokat, adatokat megtekintse. A Szolgáltató nem teszi lehetővé az adatbázis teljes tartalmának letöltését az Munkaadó számára.

A Munkaadó az adatbázisban egy keresőmotor segítségével, a kereső felületen a megadott paraméterek alapján tud adatokat lekérni az Álláskeresőkről.

A találati listában az Álláskeresők adatai találhatóak meg, így a profiljukon belül önéletrajzaik, a feltöltött dokumentumaik.

Az Álláskeresők részére, amennyiben aktívan vagy passzívan állást keresnek, azt javasoljuk, adataik és önéletrajzuk legyenek láthatók, mert így a munkáltatók megkereshetik közvetlenül is az ajánlataikkal.

Munkaadó számára, ha az Jobline önéletrajz adatbázisra vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezik.

3.3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

A Munkaadónak lehetősége van bármelyik szolgáltatás közzétételére irányuló megrendelést, a Honlapon, illetve írásban (e-mailen vagy személyesen kézbesítve) eljuttatni a Szolgáltatóhoz.

Az Munkaadó megrendelést a Honlapon található “Kapcsolat” menüpontra kattintást követően megjelenő felület értelemszerű kitöltésével tud. A megrendelés során a Munkaadónak az alábbi adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató számára.

 • Cég neve
 • Cég címe
 • Cég adószáma
 • Kapcsolattartó neve
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Ezen felül az Munkaadónak lehetősége van megadnia az adószámát is, valamint az általa közzétenni kívánt hirdetés szövegét is.

A Munkaadónak továbbá lehetősége van, a szolgáltatás megrendelését, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezést, nyilatkozatokat a sales@karrierjob.hu e-mail címre is elküldeni. Az e-mail üzenetnek tartalmaznia kell az igénybevételére vonatkozó részleteket, valamint a fent meghatározott a Munkaadóra vonatkozó adatokat. A további részleteket; a betölteni kívánt pozíció leírását, ahhoz kapcsolódó elvárásait, szövegét az Munkaadó előzetesen, a megrendelés jóváhagyása után küldi el a Szolgáltató számára. Szolgáltató ezt követően véglegesíti és kategorizálja a megrendelt szolgáltatást és annak részleteit.

Az igényeket tartalmazó üzenetnek vagy e-mailnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján Szolgáltató előkészítheti a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges megrendelést tartalmazó iratot (továbbiakban: „Megrendelés”).

A Munkaadó az aktív szolgáltatás módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kérheti, amelynek kijavítása nem érinti, és nem befolyásolja a szolgáltatás kategória besorolását. A módosítási igényt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni vagy a módosítást XML fájlon keresztüli adatátadás esetén az adatkapcsolatot megvalósító, Munkaadói oldalon működő rendszerben kell az Munkaadónak elvégeznie. XML-en keresztül történő adatfeltöltés esetén a módosítás lehetőségét a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani, ha az adatokat tartalmazó XML fájl struktúrája a Szolgáltató által az Munkaadó számára biztosított mindenkori technikai leírásnak megfelelően épül fel.

A Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelést, valamint hirdetés esetén a látványtervet és ezeket e-mail útján megküldi az Munkaadónak. A megrendelés érvényességéhez az is szükséges, hogy az Munkaadó hirdetés esetén a látványtervet jóváhagyja e-mail formájában.

A Munkaadó a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül – visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, illetőleg a Szolgáltató munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklám Szolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

A Munkaadó megrendelését a rendszer adatbázisában az online megrendelő nyomtatvány elküldésével, az általa megjelölt időtartamra rögzítheti. A szolgáltatás igénybevétele esetén a Munkaadó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer adatbázisában rögzített álláshirdetését a rendszerben regisztrált Álláskeresők megtekinthessék.
Az Munkaadó állásajánlatonként csak egy munkakört (pozíciót) hirdethet meg.

3.4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Munkaadó az adatbeviteli hibák javítását, a kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

3.5. CV ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁS

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy részére elérhető önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletével kapcsolatosan használja fel, azokat senkinek sem bocsátja rendelkezésére, abból adatbázist nem épít.

Felhasználó vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek és azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az adatbázisában tárolt személyes adatok védelme érdekében technikai védelmet alkalmaz (például: https elérés, jogosultság ellenőrzés, forgalom figyelés).

Munkaadó a fenti kötelezettségeinek megszegéséből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a neki felróható okból keletkezett károkért és hátrányokért Szolgáltató semmilyen módon nem felel, ezért a mulasztásából eredően a Szolgáltatót ért hátrányok alól Szolgáltatót mentesítenie kell, illetőleg a károkat meg kell térítenie a részére.

Munkaadó sem ingyenesen, sem visszterhesen nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a megrendelése tárgyát képező szolgáltatást, illetve a megrendelése által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben Munkaadó valamely fenti kötelezettségét megszegi, a megrendelt szolgáltatások összesített értéke egy hónapra eső összegének húszszorosát kitevő mértékű kötbért köteles Szolgáltatónak megfizetni.

4. A rendszer használata és az Munkaadó kötelezettségei

Az Munkaadó kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek; azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen. Az Munkaadó a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.

A Munkaadó a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Az Munkaadó egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű magatartásából származó károkért és hátrányokért Szolgáltatót nem terhelheti felelősség, a Szolgáltatót a hátrányok alól mentesítenie kell, a Szolgáltatónak okozott károkat pedig köteles megtérítenie.

A Munkaadó kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Munkaadó a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a Szolgáltató adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Szolgáltató a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

A Munkaadó kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), az érintett személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján jogosult a Szolgáltató részére továbbítani, illetve az szolgáltatásban megjeleníteni.

unkaadó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Munkaadót kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján azonosítja.

Munkaadó az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet.

Munkaadó nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a Szolgáltató rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom – a jogszabályi keretek között – megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Munkaadó a Szolgáltató szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti. A Munkaadó nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás adatait, használatát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben az Munkaadó a fenti kötelezettségeit megszegi, a mindenkori egyhónapos hirdetési tarifaár húszszorosának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni.

Szolgáltató a Munkaadó nevét és – az Munkaadó külön kérésére – annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a Szolgáltató rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát – más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában – megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Munkaadó kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Munkaadó elektronikus formában (jó minőségű JPG, GIF, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. A Munkaadó a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

5. Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel

A Munkaadó Szolgáltató bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve az adatbázisban szereplő Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag a Munkaadó, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

Munkaadó nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket – ideértve többek között, a további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, tanfolyamszervezéseket, képzéseket, munkaerő-közvetítést, a hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat is – sem az aktív Álláskeresőknek, sem a Honlap már inaktív Álláskeresőinek. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is.

A fentiekben foglalt kötelezettségek, tilalmak megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül, amely esetben Munkaadót alkalmanként az egyhavi önéletrajz adatbázis-hozzáférés mindenkori díjának húszszorosának megfelelő mértékű kötbér és a kötbért meghaladó kár megfizetésének kötelezettsége terheli.
6. Megrendelés teljesítése

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A teljesítés a közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.
A megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését a Munkaadó a megrendeléstől számított kettő hónapon belül kérheti. A szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató elállhat, ha a megrendelés és a megrendelés teljesítésének megkezdése közötti időszakban a szolgáltatás ellenértékét az Munkaadó nem egyenlítette ki és az ennek befizetésére megszabott, a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőt a megrendelő 15 naptári nappal túllépte.

A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

A Szolgáltatót a megrendelt szolgáltatás sikertelensége miatt nem terhelheti felelősség.

A Szolgáltató megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha a Munkaadó megsérti az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy a hirdetés

 • Jogszabályba ütközik;
 • Nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját;
 • A logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl. a cégismertető reklámnak minősül, ha az Munkaadó saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából, stb.);
 • A nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés;
 • Sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét;
 • Olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;
 • Egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza;
 • A Munkaadó – illetve külön díj fizetése esetén a Munkaadó és az állást kínáló ügyfele – logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, linket tartalmaz;
 • A Szolgáltató megítélése szerint a Karrier Job, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Szolgálató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;
 • Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;
 • Tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt;
 • Az ÁSZF rendelkezéseinek egyébként nem felel meg.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt, vagy kifizetett szolgáltatás a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra a Munkaadónak nincs lehetősége, Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Munkaadó által okozott esetleges kárának megfizetését követelni.

Szolgáltató a Munkaadó és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Munkaadó érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés Szolgálató általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

A Szolgáltatót nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a Szolgáltató hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.

A Szolgáltatót a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem terheli felelősség, ha a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg a hirdetést valósában megtekintők számával, mert erről nem áll rendelkezésre információ.

7. Fizetési feltételek

A szolgáltatások díját a mindenkori árjegyzék tartalmazza, ez alól kivételt képez az árjegyzéktől adott esetben eltérő, kedvezményes ár az irányadó.

A Munkaadó a szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató díjbekérője alapján 3 (három) napos, átutalással köteles teljes egészében megfizetni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelése esetén a fizetendő díj díjbekérő alapján előre történő megfizetését szolgáltatás nyújtásának feltételéül szabja.

Amennyiben a Munkaadó a megjelölt határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Munkaadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és/vagy a fizetési feltételeket oly módon megváltoztatni, hogy csak akkor teszi elérhetővé szolgáltatásait, amennyiben ezek ellenértékét Munkaadó előzetesen kiegyenlíti.

A rendszerben rögzített álláshirdetésnek a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén Munkaadó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, illetőleg – ha a szolgáltatás díját még nem fizette meg – a már megrendelt, de töröltetett álláshirdetések díját teljes egészében tartozik megfizetni.

8. Árak, kedvezmények

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, melyről a Munkaadót az árjegyzék módosításának érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti. A Munkaadó – ha az új tarifákat nem fogadja el – a felmondási határidő betartásával mondhatja fel a szerződést.

Ha a Szolgáltató által biztosított kedvezmény feltételeit megrendelő nem teljesíti és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, annak összegét köteles számla ellenében Szolgáltatónak visszafizetni.

9. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Munkaadó Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Munkaadóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 04. 01.